PRIVACY Verklaring:


YourBeautyCare YourBeautyCare, gevestigd aan de Campsebaan 14, 6644 GP Ewijk/Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.yourbeautycare.nl Karpergracht 23, 6642 EM Beuningen +31640858657
Sabine Pallandt-Daniels is de Functionaris Gegevensbescherming van YourBeautyCare Zij is te bereiken via info@yourbeautycare.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

YourBeautyCare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

YourBeautyCare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Deze gegevens worden echter bijghouden op geschreven klantenkaarten en komen dus nooit online te staan, daardoor loopt ook niemand de
kans dat deze gevoelige informatie gehackt kunnen worden
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@yourbeautycare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YourBeautyCare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om uw klantenkaart up to dat te houden, zodat wij weten welke behandelingen er uitgevoerd zijn
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

YourBeautyCare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
YourBeautyCare) tussen zit. YourBeautyCare gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Mailchimp - verwerken en verzenden van nieuwsbrieven om klanten op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen en zaken/veranderingen die
de salon aangaan en voor u als klant van belang zijn te weten
- Libersy Online Agenda - online inboekingssysteem van onze behandelingen, klanten kunnen 24/7 hun behandeling inboeken en ontvangen
vanuit de agenda een bevestiging van hun reservering als ook 24 uur vooraf aan hun afspraak een herinnering
- EasyWebshop - webshop van YourbeautyCare voor online aankopen van produkten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YourBeautyCare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens:
- persoonsgegevens > Bewaartermijn; zolang klant in de salon behandelingen geniet tot 5 jaar erna > Reden;klantenkaartgegevens en infowanneer klant
na enige tijd salon weer bezoekt
- Personalia > Bewaartermijn zolang klant in de salon behandelingen geniet tot 5 jaar erna > Reden;klantenkaartgegevens en infowanneer klant
na enige tijd salon weer bezoekt
- Adres > Bewaartermijn > zolang klant in de salon behandelingen geniet tot 5 jaar erna > Reden;klantenkaartgegevens en infowanneer klant
na enige tijd salon weer bezoekt

Delen van persoonsgegevens met derden

YourBeautyCare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YourBeautyCare gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YourBeautyCare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yourbeautycare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. YourBeautyCare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

YourBeautyCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met ons via info@yourbeautycare.nl